ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 07.08.2020

PÕLTSAMAA JAHISELTS 

80109981

Lossi tn 2,

Põltsamaa linn, Jõgevamaa

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

07. augustil 2020. a.

Algus kell 18.00

Lossi tn 2, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

 

Osalejaid: kohal 18 liiget

 

Volitustega 65 liiget

 

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine.

 

Põltsamaa jahiseltsil on 176 liiget, kohal on 18 liiget ja volitanuid on  65 liiget, seega üldkoosolek on otsustusvõimeline, kuna põhikirja järgi on vajalik vähemalt 1/3 liikmete osalus.

 

Rando Omler tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Leo Tõnson

 

Hääletati: poolt  kõik 83 häält

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku valida protokollijaks Veljo Sarapuu

 

Hääletati: poolt  kõik 83 häält

 

Leo Tõnson tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeks Gunnar Laks

 

Hääletati: poolt  kõik 83 häält

 

Üldkoosoleku päevakord:

 

1.  Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste ja jahiseltsi esindaja määramine.

 

 Alustati päevakorraga:

 

  1. Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste ja jahiseltsi esindaja määramine.

 

 Põltsamaa jahiselts soovib esitada taotluse PRIA sse „ Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus“ meetmesse. Kuna Põltsamaa jahiseltsil puudub selline koht, kuhu rajada uus hoone, siis hetkel on kõige sobilikum juhatuse liikme Margus Ulp kinnistu. Juhatuse liikmega tehingute tegemist reguleerib  MTÜ seaduse §19 lg 1 , et üldkoosoleku pädevusse kuulub juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine. Sarnaselt on ka Põltsamaa jahiseltsi põhikirjas, mille p. 6.2.3. ütleb, et juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise otsustamine, tingimuste ja esindaja määramine on üldkoosoleku pädevuses.

 

Tulenevalt eeltoodust  Põltsamaa jahiseltsi erakorraline üldkoosolek võtab vastu otsuse:

 

  1. Põltsamaa Jahiseltsil ( 80109981),  järgnevalt Hoonestaja, seada hoonestusõigus Läti-Tõnise kinnistule 213635, Pauastvere külas, Põltsamaa vallas, mille omanik on Margus Ulp. 
  2. Hoonestusõigus seatakse  tähtajaga 10 aastat.

 

  • Hoonestusõiguse omanikule langemisel ei ole Hoonestajal õigust nõuda Omanikult hüvitist hoonestusõiguse eest.
  • Hoonestajal ei ole õigust hoonestusõiguse tähtaja saabumisel hoonestusõiguse oluliseks osaks olevaid ehitisi ära vedada ning Omanikul ei ole õigust nõuda Hoonestajalt hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate ehitiste äravedamist hoonestusõiguse tähtaja saabumisel. Omanik ja Hoonestaja lepivad kokku, et hoonestusõiguse tähtaja saabumisel Omanik Hoonestajale lepingu esemeks olevale kinnisasjale jäävate ehitiste eest hüvitist ei maksa. Hoonestusõiguse lõppemisel hoonestusõiguse tähtaja möödumisel muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks olevad ehitised lepingu esemeks oleva kinnisasja oluliseks osaks ning lähevad hoonestusõigusega koormatud kinnisasja omaniku omandisse.
  • Hoonestaja tegevuse lõppemisel (lõpetamisel) enne hoonestusõiguse tähtaja möödumist annab hoonestaja hoonestusõiguse tasuta üle omanikule,  Hoonestajale hüvitist ei maksta

 

  • Põltsamaa Jahiseltsi esindab tehingus juhatuse esimees Toivo Tõnson (35510282747), kellel on õigus lepingu tingimustes kokku leppida.

 

  • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud tasub Hoonestaja.

 

     Hääletati: poolt  65 häält

 

     Juhatuse liige Margus Ulp taandas koos tema nimele antud 18 volitusega ennast     hääletamises

 

Koosoleku juhataja                                                  Koosoleku protokollija

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                         /allkirjastatud digitaalselt/    

 

Leo Tõnson                                                               Veljo Sarapuu