ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 14.04.2023

PÕLTSAMAA JAHISELTS

80109981

Põltsamaa linn, Jõgevamaa

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 1. aprillil 2023. a.

Algus kell 18.00

Põltsamaa lossi väravahoone

Põltsamaa jahiseltsi liikmete arv koosoleku toimumise hetkeks on 180

Osalejaid: kohal 78, volitusi 29 – kokku  107 liiget

 

Põltsamaa lossi esindaja Egle Oja tutvustas lossi arendustegevusi.

Keskkonnaameti esindajad informeerisid jahimehi uutest nõuetest pliihaavlite, öösihikute, summutite jne. kasutamise kohta.

 

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine.

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Leo Tõnson

Hääletati: poolt kõik 107 häält

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku valida protokollijaks Veljo Sarapuu

Hääletati: poolt kõik 107 häält

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Arvi Keskküla ja Keio Karu

Hääletati: poolt kõik 107 häält

 

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Revisjonikomisjoni revideerimisaruande kuulamine.
 2. 2022.a. tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine.
 3. 2024.a. liikmemaksu suuruse ning maksmise tähtaja ja sisseastumismaksu kinnitamine.
 4. Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine
 5. 2023.a. eelarve kinnitamine
 6. EJS volinike koosolekule volinike valimine
 7. Põhikirja muudatused, uue põhikirja kinnitamine
 8. Kodukorra muudatused, uue kodukorra kinnitamine
 9. Juhatuse liikmete tagasikutsumine- ja uute kinnitamine
 10. Kohapeal algatatud küsimused

 

 

 

Alustati päevakorraga:

 

 1. Revisjonikomisjoni revideerimisaruande kuulamine (Lisa nr.1)

Ettekande tegi revisjonikomisjoni esimees Keio Karu.

Revisjonikomisjoni arvates on MTÜ Põltsamaa jahiselts jätkusuutlik.

Revisjonikomisjon tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada  2022 .a.  majandusaasta

aruanne.

 

Hääletati: poolt kõik 107 häält

Otsus: kiita heaks revisjonikomisjoni aruanne

 

 1. 2022.a. tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine. (Lisa nr.2 ja 3)

Ettekanded tegi Toivo Tõnson

Ettepanek kinnitada 2022.a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne.

 

Hääletati: poolt kõik 107 häält

Otsus: kinnitada 2022 a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne

 

 1. a. liikmemaksu suuruse ning maksmise tähtaja ja sisseastumismaksu suuruse kinnitamine.                                                                                     

Juhatuse ettepanek liikmemaks 100€ kuni 70 a liikmetele ning sisseastumismaks

jätta samaks so. 20€.

Liikmemaks tuleb tasuda 01.märtsiks.

 

Hääletati: poolt 107 häält

          Otsus: liikmemaks 100€ kuni 70 a liikmetele ning sisseastumismaks jätta samaks

 

 1. Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine.

Juhatuse ettepanek on vabastada auliikmed liikmemaksust ning 70-80 a liikmetele

kehtestada liikmemaksuks 50€ ja vanematele kui 80 a 35€.

Tehti ka ettepanek kõik üle 70 a vabastada liikmemaksust.

Hääletati kõigepealt juhatuse ettepanekut: poolt 94 häält, 2 vastu, 2 erapooletut

9 osalejat ei hääletanud

Kuna see ettepanek leidis enamuse poolehoiu siis teist ettepanekut hääletusele ei

pandud.

Otsus: vabastada auliikmed liikmemaksust ja 70-80 a liikmetele

          kehtestada liikmemaksuks 50€ ja vanematele kui 80 a 35€

 

 

 1. 2023. a. eelarve kinnitamine. (Lisa nr.4)

Juhatus võttis vastu eelarve 11.04 ja suunas üldkoosolekule kinnitamiseks.

Eelarvet tutvustas Toivo Tõnson

Arutati

           Hääletati: poolt kõik 107 häält

Otsus: kinnitada 2023. a. eelarve ettekantud mahus

          

 1. EJS volinike valimine.

 

Põltsamaa JS-i saab esindada kolm volinikku. Arutleti ja tehti ettepanek valida

volinikeks nagu eelnevatel kordadel – Põltsamaa JS esimees ja kaks aseesimeest.

 

Hääletati: poolt kõik 107 häält

Otsus: kinnitada Põltsamaa JS esindajateks EJS volinike koosolekul Toivo

            Tõnson, Leo Tõnson ja Aigar Jürjens

 

 1. Põhikirja muudatused, uue põhikirja kinnitamine (Lisa nr.5)

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku teha põhikirjas mõningaid muudatusi ja tutvustas neid

koosolekust osavõtjatele.

 

Hääletati: poolt kõik 107 häält

Otsus: kiita heaks kõik esitatud muudatused ja kinnitada põhikirja uus       redaktsioon

 

 1. Kodukorra muudatused, uue kodukorra kinnitamine (Lisa nr.6)

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku teha kodukorras mõningaid muudatusi ja tutvustas

neid koosolekust osavõtjatele.

Kuna praeguses põhikirjas on sätestatud, et kodukorra muutmine kuulub üldkoosoleku

pädevusse siis tehti ka ettepanek muuta põhikirja selliselt, et edaspidi läheks

kodukorras muudatuste tegemine juhatuse pädevusse.

   

            Hääletati: poolt 106 häält, 1 vastu

Otsus: kiita heaks kõik esitatud kodukorra muudatused, kinnitada uus redaktsioon ja edaspidi läheb  kodukorras muudatuste tegemine juhatuse pädevusse

 

 

 1. Juhatuse liikmete tagasikutsumine- ja uute kinnitamine

 

             Juhatus tegi ettepaneku kutsuda juhatusest tagasi Jaan Rootslane ja

Mario Kangur ning asemele nimetada Matis Roots (ik.37102142755) ja

Riho Kens (ik.39110302748)

 

Hääletati: poolt kõik 107 häält

Otsus: valida juhatusse Matis Roots ja Riho Kens

 

 1. Kohapeal algatatud küsimused

 

Toivo Tõnson informeeris üldkoosolekust osavõtjaid jahiseltsi 30 a sündmuste

korraldamisest novembris 2023.

Toivo Tõnson tutvustas ka Jahise kasutamist kus jahimees saab näha oma kehtivaid

jahilube ja laskekatse tunnistusi, märkida ulukite vaatlusandmeid jne.

              Aigar Jürjens jagas informatsiooni 07.07-09.07 toimuvast järjekordsest

              jahimeeste kokkutulekust Ida-Virumaal.

30.03.2023 anti välja määrus mis sisaldas muudatusi relvaloa kehtivuse

pikendamisest ja sellest teavitas Toivo Tõnson koosolekust osavõtjaid.

 

Sellega oli koosoleku  päevakord ammendatud  ja koosolek lõppes kell 21.10

                        

 

 

  

Koosoleku juhataja Leo Tõnson                      Koosoleku protokollija Veljo Sarapuu

/digitaalallkiri/                                               /digitaalallkiri/