ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 15.03.2019

PÕLTSAMAA JAHISELTS 

80109981

Põltsamaa linn, Jõgevamaa

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

15. märts 2019. a.

Algus kell 18.00

Põltsamaa vald, Lustivere kultuurimaja

Osalejaid: 84 liiget, volitusi 39

Enne üldkoosolekut esines Pärnumaa Jahimeeste Liidu ja EJS juhatuse liige Jaanus Põldmaa kes tutvustas programmi Jahis.

Kuulati ja võeti teadmiseks.

Seejärel mälestati meie hulgast lahkunud jahimehi minutilise leinaseisakuga.

Koosoleku juhataja, protokollija ja 4 liikmelise häältelugemiskomisjoni valimine.

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Rando Omler

Hääletati: poolt kõik 123 häält

Karu Kaimo tegi ettepaneku valida protokollijaks Veljo Sarapuu

Hääletati: poolt kõik 123 häält

Ettepanek valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks: Aigar Jürjens, Taavi Kolbin, Rain Tõnson, Andrus Kohv

Hääletati: poolt kõik 123 häält

Rando Omler tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakord

Hääletati: poolt kõik 123 häält

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2018.a. tegevusaruanne ja 2018.a. eelarve täitmise aruanne.

2. Revisjonikomisjoni revideerimisaruande kinnitamine.

3. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

4. 2020.a. liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruste kehtestamine.

5. Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine.

6. 2019. aasta eelarve kinnitamine.

7. Juhatuse liikmete tagasikutsumine.

8. Juhatuse esimehe valimine.

9. Juhatuse aseesimehe valimine.

10. Juhatuse koosseisu kinnitamine.

11. EJS volinike valimine.

12. Juhatuse liikmetega tehingute tegemise lubamine, tingimuste ja esindaja määramine.

13. Informatsioon Leader projektist.

14. Jooksvad küsimused.

 Alustati päevakorraga:

 1. 2018.a. tegevusaruanne ja 2018.a. eelarve täitmise aruanne (Lisa nr.1 ja 2)

     Ettekanded tegi Toivo Tõnson

     Ettepanek kinnitada 2018.a. tegevusaruanne

     Hääletati: poolt kõik 123 häält

     Ettepanek kinnitada 2018.a. eelarve täitmise aruanne

     Hääletati: poolt kõik 123 häält

     Otsus: kinnitada 2018.a. tegevusaruanne ja eelarve täitmise aruanne.

2. Revisjonikomisjoni seisukoha ärakuulamine ja revisjoniakti kinnitamine (Lisa nr.3)

    Ettekande tegi Margus Metsma

    Ettepanek kinnitada revisjonikomisjoni aruanne

    Hääletati: poolt kõik 123 häält

    Otsus: kinnitada 2018.a.revisjonikomisjoni revideerimisaruanne

3. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. (Lisa nr.4)

     Ettekande tegi Terje Kiipus

     Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne

     Hääletati: poolt kõik 123 häält

     Otsus: kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne

4. 2020.a. liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruste kehtestamine.

    Juhatuse ettepanek liikmemaks 60€ ja sisseatumismaks 20€

    Hääletati: poolt kõik 123 häält

    Otsus: liikmemaksu suurus 2020.a. on 60€ ja sisseatumismaks 20€

5. Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine.

    Juhatuse ettepanek üle 70 aastastele 30€ ja alates 80. eluaastast tasuta.

    Hääletati:115 häält poolt, 4 häält vastu , 4 häält erapooletuid

    Otsus: liikmemaksu suurus 2020.a. üle 70 aastastele 30€ ja alates 80. eluaastast tasuta.

6. 2019. a. eelarve kinnitamine. (Lisa nr.5)

    Eelarvet tutvustas Toivo Tõnson

    Arutati

    Hääletati: poolt kõik 123 häält

    Otsus: kinnitada 2019. a. eelarve ettekantud mahus.

 7. Juhatuse liikmete tagasikutsumine.

     Juhatusele on laekunud avaldused juhatuse liikme kohalt tagasiastumise kohta Peeter        

     Aruojalt ja Margus Vassiljevilt.

     Hääletati: poolt kõik 123 häält

     Otsus: tagasi kutsuda juhatuse liikmed Peeter Aruoja ja Margus Vassiljev.

  8. Juhatuse esimehe valimine.

      Aigar Jürjens esitas kandidaadiks Toivo Tõnsoni.

      Toivo Tõnson andis nõusoleku kandideerida Põltsamaa JS juhatuse esimeheks.

      Hääletati: 121 häält poolt,2 häält erapooletuid, vastu keegi ei ole.

      Otsus: kinnitada Põltsamaa JS juhatuse esimeheks Toivo Tõnson.

  9. Juhatuse aseesimehe valimine.

      Seoses senise aseesimehe Toivo Tõnsoni valimisega Põltsamaa JS esimeheks on vaja                   

      lisaks ühele olemasolevale aseesimehele (Leo Tõnson) valida juhatusele ka teine                                             

      aseesimees.

      Aigar Jürjens tegi ettepaneku, et Toivo Tõnson esitaks teise aseesimehe kandidaadi.                                

      Toivo Tõnson esitas teise aseesimehe kandidaadiks Aigar Jürjensi.

      Hääletati: 107 häält poolt,16 häält vastu, erapooletuid ei ole.

      Otsus: kinnitada juhatuse teiseks aseesimeheks Aigar Jürjens.

 10. Juhatuse koosseisu kinnitamine.

      Põltsamaa JS põhikirja punkt 7.1 sätestab, et jahiseltsi juhatusse kuuluvad juhatuse   

      esimees ( Toivo Tõnson) , kaks aseesimeest (Aigar Jürjens ja Leo Tõnson) ning juhatuse

      liikmetena kõikide jahtkondade esimehed.

      Rando Omler tegi ettepaneku kinnitada juhatuse koosseis.

      Hääletati: 119 häält poolt, 4 häält vastu, erapooletuid ei ole.

      Otsus: kinnitada juhatus koosseisus- esimees Toivo Tõnson, aseesimehed Aigar  

      Jürjens, Leo Tõnson, juhatuse liikmed Kaimo Karu, Jaan Rootslane, Margo

      Miljand, Heiki Saar, Rando Omler, Margus Ulp, Gunnar Laks.

11. EJS volinike valimine.

      EJS volinike koosolek toimub seekord Põltsamaal 18.04.2019 . Põltsamaa JS-i saab

      esindada kolm volinikku. Arutleti ja tehti ettepanek valida volinikeks nagu eelnevatel  

      kordadel – Põltsamaa JS esimees ja kaks aseesimeest.

      Hääletati: poolt kõik 123 häält

      Otsus: kinnitada Põltsamaa JS esindajateks EJS volinike koosolekul Toivo Tõnson,

      Leo Tõnson ja Aigar Jürjens.

12. Juhatuse liikmetega tehingute tegemise lubamine, tingimuste ja esindaja määramine.

       Toivo Tõnson selgitas, et on esinenud vajadust teha töid nii jahimaja kui lasketiiruga 

       seoses juhatuse liikmetega seotud ettevõtetega. Toivo Tõnson tegi üldkoosolekule 

       ettepaneku võtta vastu otsus, et juhatuse liikmetega seotud ettevõtetega on lubatud teha

tehinguid ja osta teenuseid summas kuni 1000 eurot. Jahiseltsi esindajaks on juhatuse  esimees ja kõik tehingud peavad saama ka juhatuse heakskiidu.

       Hääletati: 122 häält poolt, 1 hääl vastu, erapooletuid ei ole

       Otsus: Lubada Põltsamaa JS -l teha tehinguid ja osta teenuseid juhatuse liikmetega

       seotud ettevõtetelt.

  13. Informatsioon Leader projektist.

        PRIA Leader meetme raames on Põltsamaa JS saanud toetust projektile `Põltsamaa JS 25

        koolitused ja õppereisid` Projekti tegevused toimuvad perioodil juuni 2018 – juuni 2020.

        Ettekande tegi Rain Tõnson

        Võeti teadmiseks.

   14. Jooksvad küsimused.

         Jaan Soon küsis millised on uue juhatuse esimehe edasised plaanid Põltsamaa JS

         tegevuse arendamisel ja juhtimisel.

         Toivo Tõnson tutvustas oma mõtteid üldkoosolekule. Näiteks soovib ta arendada

         jahiseltsi tegevust ja muretseda seltsile vajalikke vahendeid läbi erinevate

         toetusmeetmete. Toivo Tõnson toonitas vajadust olla üksteisega arvestavad ja

         tolerantsed ning pidas vajalikuks suuremat koostööd jahtkondade vahel.

         Küsimus – aprillis toimub Põltsamaal vabariiklik jahitrofeede näitus. Kas Põltsamaa JS   

         ka osaleb?

         Põltsamaa JS poolt tegeleb jahitrofeede näitusega Terje Kiipus kes ütles, et kõik näitusel 

         oma trofeedega osaleda soovijad võtku temaga edasise kokkuleppimiseks ühendust.

         Tehti ettepanek tänada jahimaja , lasketiiru ja kogu Põltsamaa JS arengusse panustajaid  

         korraliku aplausiga mida ka tehti.

         Toivo Tõnson tutvustas RMK poolt saadetud kirja 2018.a. ulukikahjude kohta

         Põltsamaa JS territooriumil kus ilmeb, et jahiseltsi maadel esineb nii põdra kui metskitse

         poolt põhjustatud kahjustusi mõnevõrra vähem kui 2017.a. kuid ikkagi murettekitavalt

         palju. Toivo Tõnson toonitas vajadust vähendada aktiivselt väikekiskjate (rebane,

         kährik) arvukust eelkõige seoses järjest suurema kärntõve levikuga nende hulgas ja

         samas ohjata järjest suurenevat metskitse populatsiooni.

          Tekkis ka arutelu muuta taas jahiseltsi liikmetele tasuliseks metskitse, talle ja soku load

          ning otsustati, et juhatus võtaks selle arutamisele.

          Sellega oli koosoleku  päevakord ammendatud  ja koosolek lõppes kell 20.45

           Koosoleku juhataja Rando Omler                    Koosoleku protokollija Veljo Sarapuu

                                    /digitaalallkiri/                                                 /digitaalallkiri/