Üldkoosoleku protokoll 12.06.2020

PÕLTSAMAA JAHISELTS 

80109981

Põltsamaa linn, Jõgevamaa

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

12. juunil 2020. a.

Algus kell 18.00

Põltsamaa vald, Pajusi kultuurimaja

Osalejaid: koos volitustega 87 liiget

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine.

Rando Omler tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Leo Tõnson

Hääletati: poolt kõik 87 häält

Toivo Tõnson tegi ettepaneku valida protokollijaks Veljo Sarapuu

Hääletati: poolt kõik 87 häält

Leo Tõnson tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Gunnar Laks ja Rando Omler

Hääletati: poolt kõik 87 häält

Üldkoosoleku päevakord:

1.  Põltsamaa jahiseltsi põhikirja muutmine.

2.  Põltsamaa jahiseltsi kodukorra muutmine.

3.  Põltsamaa jahiseltsi juhatuse liikmete muutmine.

4.  Revisjonikomisjoni revideerimisaruande kuulamine.

5.  2019.a. tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine.

6.  2019.a. eelarve täitmise aruande kuulamine.

7.  2020.a. eelarve kinnitamine

8.  2021.a. liikmemaksu ja sisseastumismaksu kinnitamine.

9.  Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine.

10. EJS volinike valimine.

11. Jooksvad küsimused.

 Alustati päevakorraga:

  1. Põltsamaa jahiseltsi põhikirja muutmine

      Toivo Tõnson tegi ettepaneku täiendada MTÜ Põltsamaa jahiseltsi põhikirja punkti 4.1 ja  

      see oleks peale muudatust selline: Seltsi liikmeks võib olla teovõimeline füüsiline isik, 

      kes omab kehtivat jahitunnistust, kes soovib osaleda Seltsi tegevuses, täidab Seltsi  

       põhikirja ja kodukorda, tunnistab liikmete õigusi ja kohustusi.

Leo Tõnson tegi ettepaneku see kinnitada.

Hääletati: poolt kõik 87 häält

Otsus: täiendada põhikirja punkti 4.1 eeltoodud sõnastuses

  • Põltsamaa jahiseltsi kodukorra muutmine

       Seoses jahiseltsi põhikirja muudatusega tuleb täiendada ka jahiseltsi kodukorra punkti

  • ja see oleks peale muudatust selline: Seltsi liikmeks võib olla teovõimeline füüsiline

isik, kes omab kehtivat jahitunnistust, kes soovib osaleda Seltsi tegevuses, täidab Seltsi põhikirja ja kodukorda, tunnistab liikmete õigusi ja kohustusi ning on edukalt läbinud üheaastase katseaja Seltsi liikmekandidaadina.

Leo Tõnson tegi ettepaneku see kinnitada.

Hääletati: poolt kõik 87 häält

Otsus: täiendada kodukorra punkti 2.1 eeltoodud sõnastuses

  • Põltsamaa jahiseltsi juhatuse liikmete muutmine

       Toivo Tõnson tegi ettepaneku, et seoses Esku jahtkonna esimehe Margo Miljandi  

       lahkumisega Põltsamaa jahiseltsist ja sellega koos ka juhatusest ,peab üldkoosolek valima

       uue juhatuse liikme. Esku jahtkonna poolt on selleks esitatud uus jahtkonna esimees

       Mario Kangur (ik. 38205132735)

Leo Tõnson tegi ettepaneku see kinnitada.

Hääletati: poolt kõik 87 häält

Otsus: kinnitada Margo Miljandi asemel uueks juhatuse liikmeks Mario Kangur

  • Revisjonikomisjoni revideerimisaruande kuulamine  (Lisa nr.1)

       Ettekande tegi revisjonikomisjoni liige Raul Zukovits

       Revisjonikomisjoni arvates on MTÜ Põltsamaa jahiselts jätkusuutlik.

       Revisjonikomisjon tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2019 .a. eelarve täitmine ja  

       2019 .a.  majandusaasta aruanne.

       Komisjon tegi ka ettepanekud juhatusele nii põhivara ja väikevahendite arvestuse korra

       täpsustamise, jahiseltsi kodulehe võimaluste parandamise jne. kohta.

       Informatsioon võeti üldkoosoleku poolt teadmiseks

 5.   2019.a. tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine. (Lisa nr.2 ja 3)

       Ettekanded tegi Toivo Tõnson

       Ettepanek kinnitada 2019.a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne

       Hääletati: poolt kõik 87 häält

       Otsus: kinnitada 2019.a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne

  6.  2019.a. eelarve täitmise aruande kuulamine

       Ettekande tegi Toivo Tõnson

       Informatsioon võeti üldkoosoleku poolt teadmiseks

   7.  2020. a. eelarve kinnitamine. (Lisa nr.4)

        Eelarvet tutvustas Toivo Tõnson

        Arutati

        Hääletati: poolt kõik 87 häält

        Otsus: kinnitada 2020. a. eelarve ettekantud mahus

   8.  2021.a. liikmemaksu ja sisseastumismaksu kinnitamine

        Juhatuse ettepanek jätta mõlemad samaks kui on 2020 aastal, so. liikmemaks 60€ ja

        sisseatumismaks 20€

        Hääletati: poolt kõik 87 häält

        Otsus: liikmemaksu suurus 2021.a. on 60€ ja sisseastumismaks 20€

    9.  Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine.

         Juhatuse ettepanek 70-80 aastastele 30€ ja üle 80. eluaasta tasuta.

         Hääletati: poolt kõik 87 häält

         Otsus: liikmemaksu suurus 2021.a. 70-80 aastastele 30€ ja üle 80. eluaasta tasuta.

    10. EJS volinike valimine.

          EJS volinike koosolek toimub Paides 02.07.2020 . Põltsamaa JS-i saab

          esindada kolm volinikku. Arutleti ja tehti ettepanek valida volinikeks nagu eelnevatel  

          kordadel – Põltsamaa JS esimees ja kaks aseesimeest.

          Hääletati: poolt kõik 87 häält

          Otsus: kinnitada Põltsamaa JS esindajateks EJS volinike koosolekul Toivo

          Tõnson, Leo Tõnson ja Aigar Jürjens.

    11. Jooksvad küsimused.

          Toivo Tõnson informeeris , et nüüdsest on jahiseltsi jahimaja lahti kolmapäeviti kell   

          12.00-14.00

          Küsiti kas jahiseltsi maja on kindlustatud. Toivo Tõnson vastas jaatavalt.

          Sooviti teada mitu uut liiget on viimase aasta jooksul seltsiga liitunud, Toivo Tõnsoni 

          andmetel on liitunud 7 uut liiget.

          Sellega oli koosoleku  päevakord ammendatud  ja koosolek lõppes kell 19.30

           Koosoleku juhataja Leo Tõnson                      Koosoleku protokollija Veljo Sarapuu

                                    /digitaalallkiri/                                                 /digitaalallkiri/