Üldkoosoleku protokoll 04.06.2021

PÕLTSAMAA JAHISELTS

80109981

Põltsamaa linn, Jõgevamaa

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

04. juunil 2021. a.

Algus kell 18.00

Põltsamaa vald, Lustivere rahvamaja

Põltsamaa jahiseltsi liikmete arv koosoleku toimumise hetkeks on 178

Osalejaid: kohal 61, volitusi 19 – kokku 80 liiget

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine.

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Leo Tõnson

 

Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

Toivo Tõnson tegi ettepaneku valida protokollijaks Veljo Sarapuu

 

Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

Leo Tõnson tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Gunnar Laks ja Mario Kangur

 

Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

Üldkoosoleku päevakord:

 

1.  Revisjonikomisjoni revideerimisaruande kuulamine.

 

2.  2020.a. tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine.

 

3.  2022.a. liikmemaksu suuruse ning maksmise tähtaja ja sisseastumismaksu kinnitamine.

 

4.  Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine

 

5.  Juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine.

 

6.  2021.a. eelarve kinnitamine

 

7.  Põltsamaa jahiseltsi juhatuse liikmete määramine seoses volituste lõppemisega.

 

8.  Juhatuse kahe aseesimehe valimine.

 

9.  Revisjonikomisjoni vaimine.

 

10. EJS volinike valimine.

 

 Alustati päevakorraga:

 

  1. Revisjonikomisjoni revideerimisaruande kuulamine  (Lisa nr.1)

 

       Ettekande tegi revisjonikomisjoni liige Margus Metsma

 

       Revisjonikomisjoni arvates on MTÜ Põltsamaa jahiselts jätkusuutlik.

 

       Revisjonikomisjon tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada  2020 .a.  majandusaasta

 

       aruanne.

 

       Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

       Otsus: kiita heaks revisjonikomisjoni aruanne

 

 2.   2020.a. tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine. (Lisa nr.2 ja 3)

 

         Ettekanded tegi Toivo Tõnson

 

         Ettepanek kinnitada 2020.a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne

 

         Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

         Otsus: kinnitada 2020 .a. tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne

 

  • 2022.a. liikmemaksu suuruse ning maksmise tähtaja ja sisseastumismaksu  suuruse kinnitamine.                                                                                     

 

          Juhatuse ettepanek jätta mõlemad samaks kui on 2020 aastal, so. liikmemaks 60€ ja

 

          sisseastumismaks 20€

 

          Liikmemaks tuleb tasuda 01.märtsiks.Iga viivitatud kuu eest lisandub 15 € ja kui      

 

          01.juuniks ei ole tasutud arvatakse liikmest välja. Sama juurdemaks kehtib ka

 

          soodustustega liikmete korral.

 

          Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

          Otsus: liikmemaksu suurus 2022.a. on 60€ ja sisseastumismaks 20€

 

          Iga viivitatud kuu eest lisandub 15.- ja kui 01.juuniks ei ole liikmemaks koos  

 

          lisadega tasutud arvatakse jahiseltsi liikmeskonnast välja.

 

    4.   Liikmemaksu tasumisel soodustuste kehtestamine.

 

          Juhatuse ettepanek 70-80 aastastele 30.- ja üle 80 aastastele 15.-

 

          Selgitus: 2021 on 70-80 a liikmete arv 23 ja vanemad kui 80 on 10 liiget.

 

          Põhjendus muutmisteks: Kuna Põltsamaa js maksab EJS liikmete arvu pealt 13€ liige ja    

 

          ajakirja eest 2€ liikme kohta siis ei ole eetiline  üle 80 aastaseid liikmemaksu tasumisest

 

          täielikult vabastada, sest ajakirja saavad ju kõik ja liikmemaksu makstakse kõigi 

 

          liikmete eest. Seega oleks õiglane , et liikmemaks oleks neile 15 €, mis koosneb EJS

 

          liikmemaksust 13€ liige ja 2€ ajakirja eest. Siis saame ka teada 1 märtsiks, kes soovib

 

          edasi ka jahiseltsi liige olla..

 

          Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

          Otsus: liikmemaksu suurus 2022.a. 70-80 aastastele 30.- ja üle 80. aastastele 15.-

 

  • Juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine.

 

Toivo Tõnson selgitas:

 

Vastavalt MTÜ seadusele § 28.  Juhatuse liikme tasustamine:

 

           (1) Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu.  

 

            Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku  

 

            otsusega.

 

           (2) Üldkoosolek peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede  

 

            suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse

 

            liikmele mittetulundusühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus

 

            vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja mittetulundusühingu majandusliku  

 

            olukorraga.

 

            Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

            Otsus: Juhatuse esimehele kompenseerida isikliku sõiduauto kulud vastavalt  

 

            kehtivale korrale 335 € kuus.

 

      6.  2021. a. eelarve kinnitamine. (Lisa nr.4)

 

           Eelarvet tutvustas Toivo Tõnson

 

           Arutati

 

           Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

           Otsus: kinnitada 2021. a. eelarve ettekantud mahus

 

       7. Põltsamaa jahiseltsi juhatuse liikmete määramine seoses volituste lõppemisega.

 

           Volitused on lõppenud 02.03.2021 Aigar Jürjens, Heiki Saar, Kaimo Karu, Leo  

 

           Tõnson, Margus Ulp, Rando Omler

 

           29.03. 2022 kehtivad volitused Gunnar Laks, Jaan Rootslane ja Toivo Tõnson

 

           12.06. 2023 kehtib volitus Mario Kangur

 

           Jahiseltsi põhikirja p.7.1 järgi üldkoosolek valib juhatuse esimehe, kaks juhatuse

 

           aseesimeest ja kinnitab juhatuse liikmeteks jahtkondade esimehed.

 

           Seega on vajalik valida sellel üldkoosolekul kaks aseesimeest(volitused lõppenud) ja    

 

           kinnitada juhatuse liikmeteks Kalana, Felixi, Saduküla, Põltsamaa I ja Lustivere  

 

           jahtkondade esimehed. Soovitavalt kinnitada kõigi jahtkondade esimehed uuesti, siis  

 

           algab volituste aeg kõigil ühel ajal.

 

           Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

           Otsus: Kõik 8 jahtkonda on oma koosolekud läbi viinud ja esimehed valinud.

 

           Seega vastavalt põhikirja p 6.2.2 ja p 7.1 üldkoosolek kinnitab jahtkondade  

 

           esimehed juhatuse liikmeteks järgmiselt:

 

           Põltsamaa I Margus Ulp ik.  37405262722

 

           Põltsamaa II Gunnar Laks ik. 38501145722

 

           Esku  Mario Kangur ik. 38205132735

 

           Felix Priit Pruus ik. 37502152719

 

           Adavere  Jaan Rootslane ik. 34304042737

 

           Lustivere  Rando Omler ik. 36203052732

 

           Kalana   Aigar Jürjens ik. 36712052798

 

           Saduküla  Kaimo Karu ik. 37401174239

 

        8. Juhatuse kahe aseesimehe valimine.

 

            Toivo Tõnsoni ettepanekulvõiks jätkata samad mehed kes on siiani olnud: Aigar

 

            Jürjens ja Leo Tõnson

 

            Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

            Otsus: valida aseesimeesteks Aigar Jürjens ja Leo Tõnson

 

        9. Revisjonikomisjoni valimine.

 

            Margus Metsma, Raul Ojasoo ja Erich Valksaar olid praegu revisjonikomisjoni     

 

            liikmed ja nad on avaldanud soovi mitte enam jätkata.

 

            Tehti ettepanekud valida revisjonikomisjoni liikmeteks Veljo Sarapuu, Keio Karu ja

 

            Agnes Hiie.

 

               Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

            Otsus: valida revisjonikomisjoni liikmeteks Veljo Sarapuu, Keio Karu ja Agnes

 

            Hiie

 

        10. EJS volinike valimine.

 

              EJS volinike järjekordne koosolek toimub 17.06.2021 Harjumaal Virla külas.

 

              Põltsamaa JS-i saab esindada kolm volinikku. Arutleti ja tehti ettepanek valida

 

              volinikeks nagu eelnevatel kordadel – Põltsamaa JS esimees ja kaks aseesimeest.

 

               Hääletati: poolt kõik 80 häält

 

               Otsus: kinnitada Põltsamaa JS esindajateks EJS volinike koosolekul Toivo

 

               Tõnson, Leo Tõnson ja Aigar Jürjens

 

                Sellega oli koosoleku  päevakord ammendatud  ja koosolek lõppes kell 19.45

 

           Koosoleku juhataja Leo Tõnson                      Koosoleku protokollija Veljo Sarapuu

 

                                    /digitaalallkiri/                                                 /digitaalallkiri/